Verantwortlich gemäß § 6 Teledienstegesetz (TDG):

Geschäftsbezeichnung:

DVA I Verm. GmbH

Geschäftsführer & ladungsfähige Hausanschrift:

Francesco Corgiolu

Steinhof 37

40699 Erkrath

Phone : +49 (0) 178 5000 313

[email protected]

Jugendschutzbeauftragter & Datenschutzbeauftragter:

Rechtsanwalt Jochen Jüngst, LL.M.

Phone: +49 (0)40 874 086 06

Fax : +49 (0)40 874 087 00

[email protected]

www.juengst-legal.de